Ochrana osobných údajov

Zadaním nasledovných údajov: e-mailová adresa do formulára „Odoberať“ zverejneného na internetovej stránke ekokviz.eu, kliknutím na príslušné políčko „Súhlasím s podmienkami spracovanie osobných údajov“, umiestnené vedľa formulára, a potvrdením uvedeného formulára (kliknutím na políčko „Odoberať“), prostredníctvom ktorého je možné zapojiť sa do odoberania newslettra „EkoKvíz“, účastník udeľuje svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 22. 5. 2022, na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu e-mailová adresa, na účely zabezpečenia zasielania newslettera organizáciou E@I (Edukácia@Internet) o.z., so sídlom Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, identifikačné číslo 42013551, schválenou Ministerstvom vnútra SR dňa 14.11.2005, číslo spisu VVS/1-900/90-26994.

Účastník súťaže týmto vyslovuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s platnou legislatívou, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách „Súhlas s podmienkami osobných údajov.“

Odoberateľ newslettera týmto potvrdzuje, že jeho súhlas udeľuje bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje odoberateľa newslettera. Odoberateľ newslettera súhlasí, že usporiadateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie do 22. 5. 2022.

Odoberateľ newslettera má právo požiadať o zrušenie odberu newslettera zaslaním e-mailu na adresu info@ekokviz.eu.

Ochrana údajov

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Informácie o Vás budeme uchovávať maximálne do 22.5.2022 po získaní Vášho súhlasu, pokiaľ povinnosti voči našim regulačným orgánom nevyžadujú inak alebo ak od nás nie je požadované, aby sme tieto údaje z našich záznamov odstránili.

S kým môžeme zdieľať Vaše údaje?

Možno budeme musieť zdieľať Vaše osobné údaje so stranami uvedenými nižšie:

Požadujeme, aby všetky tretie strany, ktorým prenášame Vaše údaje, rešpektovali bezpečnosť Vašich osobných údajov a zaobchádzali s nimi v súlade so zákonom. Týmto tretím stranám umožňujeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na konkrétne účely a v súlade s našimi pokynmi.

Zakliknutím políčka „Súhlas s podmienkami osobných údajov“ dávate svoj súhlas s tým, že na účely uvedené v časti „S kým môžeme zdieľať Vaše údaje?“ vyššie máme právo zdieľať Vaše osobné informácie s vyššie uvedenými stranami.

Ako sú uložené a chránené Vaše údaje?

Vašu bezpečnosť a zabezpečenie berieme veľmi vážne a zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné a finančné informácie.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate, použitiu, zmene, zverejneniu alebo prístupu Vašich osobných údajov bez autorizácie. Prístup k Vašim osobným údajom tiež povoľujeme iba zamestnancom a partnerom, ktorí majú obchodné sídlo a potrebujú prístup k týmto údajom. Vaše osobné údaje budú spracúvať iba na základe našich pokynov a musia o nich zachovávať mlčanlivosť.

Keď sa osobné údaje prenášajú cez internet, šifrujeme ich pomocou šifrovacej technológie TLS (Transfer Layer Security) alebo podobnej technológie. Šifrované pripojenie v riadku adresy prehliadača rozpoznáte, keď sa zmení z http:// na https:// a v paneli s adresou Vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.

Máme zavedené postupy na riešenie akýchkoľvek podozrení na porušenie ochrany osobných údajov. Ak to bude vyžadovať zákon, budeme Vás a všetky príslušné regulačné orgány informovať o akýchkoľvek porušeniach.

Prenos vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Používame služby od spoločnosti The Rocket Science Group LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (ďalej len Rocket Science Group). Údaje vrátane vašich osobných údajov sa vkladajú do softvéru spoločnosti Rocket Science Group a ukladajú sa na ich serveroch v Spojených štátoch amerických. To znamená, že vaše osobné údaje sú prenášané mimo Európskej únie, konkrétne do Spojených štátov amerických.

Radi by sme vás informovali, že GDPR umožňuje prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie, okrem iného za predpokladu, že Európska komisia rozhodne, že tieto tretie krajiny zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Spoločnosť Rocket Science Group zaručuje, že pri prenose osobných údajov z Európskej únie tretím krajinám, spĺňa podmienky právnych rámcov, ktoré zabezpečujú úroveň ochrany rovnocennú s právnymi požiadavkami Európskej únie vrátane rámca štítu na ochranu súkromia. Rocket Science Group poskytuje podrobné informácie o právnych problémoch týkajúcich sa prenosu osobných údajov; nájdete ich na ich webových stránkach: https://mailchimp.com/legal/privacy/.